စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

Wooden Frame (not include Board )
စုစုပေါင်း : Ks 60,000.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 60,000.00